เมนูหลัก
งานวิจัยสู่ชุมชน
สมาชิกหน่วยวิจัย
รางวัลที่ได้รับ
ภาพกิจกรรม
 

 

 
 

งานวิจัยสู่ชุมชน

 

ลักษณะงาน/ขอบเขต/ทิศทาง

เน้นการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้พร้อมๆ

กับการพัฒนาระบบที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และมีราคาไม่สูงเพื่อให้สามารถนำไปใช้จริงในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม

1. เทคโนโลยีการบำบัดสารเคมีอินทรีย์

เน้นงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีการบำบัดสารเคมีอินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม ทั้งสารมลพิษในอากาศและในน้ำ เช่น 

สารอินทรีย์ระเหยง่าย ทำความสะอาดแก๊สชีวภาพ และ CO2 เป็นต้น

 

2. เทคโนโลยีการประยุกต์ใช้วัสดุธรรมชาติ

เน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำวัสดุธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในการลดปัญหามลพิษและแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อน

เพื่อการใช้ประโยชน์กับชุมชน เช่น การผลิตและใช้ประโยชน์จากไคโตซาน การผลิตแก๊สชีวภาพ และน้ำส้มควันไม้

เป็นต้น

 
 

ผลงาน

      อุปกรณ์กำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพด้วยระบบหอดูดซึมร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยา


 
 

  การผลิตน้ำส้มควันไม้ด้วยเครื่องแยกน้ำมันดิน 
 

  ตัวอย่างเทคโนโลยีที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ

ตัวอย่างเทคโนโลยี

ทุนสนับสนุน

1. อุปกรณ์การกำจัด H2S ในแก๊สชีวภาพ

- ตัวเร่งปฏิกิริยา  - สารเคมี KMnO4

- สกอ. ภาคใต้ตอนล่าง

- สนพ. (กำลังดำเนินการขอทุน)

2. อุปกรณ์กำจัดแอมโมเนีย (NH3) ในอากาศเสีย

- ถ่านกัมมันต์  - โฟโตคะตะไลติกส์

- งบประมาณแผ่นดิน 2552

- โครงการวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า

3. การกำจัด CO2 ในอากาศเสียและในแก๊สชีวภาพ

- การดูดซับ  - การดูดซึมด้วยสารเคมี

- งบประมาณแผ่นดิน 2553

4. การผลิตแก๊สชีวภาพจากชีวมวล

- ใบยางพารา   - ทลายปาล์ม

กำลังเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุน