การให้บริการวิเคราะห์/ทดสอบตัวอย่าง เป็นบริการที่ใช้ตรวจสอบองค์ประกอบสารตัวอย่างที่ต้องการ โดยฝ่ายวิจัยของภาควิชาฯ ได้ให้บริการทดสอบ/วิเคราะห์ใน 2 เรื่อง ได้แก่ น้ำ และ น้ำมัน การวิเคราะห์น้ำจะมุ่งเน้นไปที่การทดสอบคุณภาพ, ธาตุ, โลหะและองค์ประกอบทางเคมีต่างๆเป็นหลัก และการวิเคราะห์น้ำมันจะมุ่งเน้นไปที่การทดสอบคุณภาพน้ำมันตามมาตรฐานการใช้งาน
การให้บริการการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง เป็นบริการที่ทางภาควิชาฯ เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจต้องการใช้เครื่องมือทดลองของภาควิชาฯในการค้นหาผลการทดลองของตนเอง ซึ่งปัจจุบัน ทางภาควิชาฯ ได้มีเครื่องมือที่พร้อมจะบริการอยู่ 2 รายการด้วยกัน ได้แก่ Atomic absorption (AA) และ Particle size
 
การให้บริการการฝึกอบรมหรือให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เป็นบริการที่ทางภาควิชามุ่งเน้นที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ โดยการอบรมจะมีทั้งแบบไม่คิดค่าบริการ (สำหรับนักศึกษาของภาควิชาฯ เท่านั้น) และแบบคิดค่าบริการ ซึ่งปัจจุบันมีบริการการให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ Atomic Absorption (AA) เพียงเรื่องเดียวเท่านั้น