PSU Engineering Excellence งานสัปดาห์มอ.วิชาการ โครงการสานฝันสู่เส้นทางวิศวกร Big Cleaning 59

PSU Engineering Excellence

เวทีแนะนำเผยแพร่ผลงานวิจัยเด่นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

งานสัปดาห์มอ.วิชาการ

กิจกรรมร่วมตอบคำถามทางวิชาการ

โครงการสานฝันสู่เส้นทางวิศวกร

แนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

Big Cleaning 59

โครงการพัฒนาภาควิชาซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
 

รับสมัครนักศึกษาป.เอก รับทุนบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ทุน

15/11/16 04:28

ประกาศเงื่อนไขเพิ่มเติมนักศึกษารับทุนคณะ

12/05/16 22:18
 • สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย จะออกวารสารสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (TIChE)
 • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา RGJ Seminar ครั้งที่ 91
 • มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า้เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพจะนางเจ้ารำไพพรรณี
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัปดาห์บัณฑิตศึกษา
 • โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์หรือโครงงานนวัตกรรมด้านพลังงาน
 • การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 15
 • ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ Merck Let's Care Safty Camp ครั้งที่8
 • ศิษย์เก่ามาเล่าประสบการณ์การทำงาน
 • ศิษย์เก่ารุ่น15 บริจาคตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
 •      

  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบัณฑิตศึกษา

  Big Cleaning Day 2560

  ทัศนศึกษาดูโรงงานอุตสาหกรรม2559

  งานทำบุญภาควิชา ฯ

  บัณฑิตศึกษาพบปะบุคลากรภาควิชาฯ 59

  PSU Engineering Excellence