ยินดีต้อนรับ การเรียน และ อบรม กิจกรรมนอกห้องเรียน อุปกรณ์ และ ห้องทดลอง

ยินดีต้อนรับ

พวกเรา ChE มอ. ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจทุกท่าน

การเรียน และ อบรม

บรรยากาศการเรียนที่นี่เป็นกันเอง และ อบอุ่น

กิจกรรมนอกห้องเรียน

บ่อยครั้งที่พวกเรา ChE มอ. จะไปทำกิจกรรมนอกสถานที่

อุปกรณ์ และ ห้องทดลอง

สภาพห้องทดลองมีความเพียบพร้อม และ ทันสมัย
 

กำหนดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคการศึกษาที่2_2557 8 ธันวาคม 2557

24/11/14 14:46

ขอเชิญเสนอรายชื่อและรายละเอียดผลงานของบุคคลหรือองค์กรที่เห็นสมควรได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากโครงการวิทยาศาสตร์

11/04/13 01:22

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศประจำปีงบประมาณ 2556

11/04/13 01:22
 • สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย จะออกวารสารสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (TIChE)
 • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา RGJ Seminar ครั้งที่ 91
 • มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า้เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพจะนางเจ้ารำไพพรรณี
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัปดาห์บัณฑิตศึกษา
 • โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์หรือโครงงานนวัตกรรมด้านพลังงาน
 • การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 15
 • ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ Merck Let's Care Safty Camp ครั้งที่8
 •      

  งานปีใหม่ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 2558

  ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

  โครงการความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีร่วมกับมหาวิทยาลับในต่างประเทศ

  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 1 / 2557

  การประเมินคุณภาพภายใน

  งานทำบุญภาควิชาวิศวกรรมเคมี